อื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q & A
O9Social Network
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O11แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจําปี
O12รายงานการกำกับ ติดตาม ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
O35การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *