นิเทศ ติดตาม Active Learning

นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวธิดารัตน์ ใจนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้เปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Read more

คุณพิตตินันท์ ช่างพันล้อม มอบชุดอาหารว่างจำนวน 250 กล่อง ให้แก่นักเรียน

คุณพิตตินันท์ ช่างพันล้อม มอบชุดอาหารว่างจำนวน 250 กล่อง ให้แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ขอขอบคุณผู้ประสานงาน คุณยายจันทร์ดี ขอให้อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพกายใจ แข็งแรง เจริญๆ ยิ่งๆขึ้นไป

Read more