ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมลูกเสือปลูกป่าไม้ชุมชน

นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชนและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2566 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยใช้พื้นบริเวณผาแตก บ้านทุ่งยั้ง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการปลูกป่าจำนวน 100 ต้น

Read More
ข่าวกิจกรรมภารกิจผู้บริหาร

โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็น Learning coachผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learningเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที 21

คณะติดตามการโครงการพ

Read More
ข่าวกิจกรรมภารกิจผู้บริหาร

การอบชมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเียนผางาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

Read More